Oferta - Instytut Wsparcia i Rozwoju Rodziny

Oferta

Jak działamy?

Konsultacja ze specjalistą to początek, pierwszy krok na drodze rozwiązywania zaistniałych problemów lub trudności, z którymi trudno poradzić sobie we własnym zakresie. Takie spotkanie ze specjalistą może pomóc Ci spojrzeć na swój problem z innej, szerszej perspektywy. Dzieląc się swoim problemem w rozmowie, możesz pozyskać inne spojrzenie i realne wsparcie w obszarze problemu, dyskomfortu lub pewnego deficytu, znaleźć drogę w kierunku rozwiązań. 

Pierwsze spotkanie odbywa się w formie konsultacji z Doradcą Rodziny, który będzie towarzyszył Tobie i Twoim bliskim na kolejnych etapach pracy w Instytucie. Spotkanie trwa 30 minut i ma na celu zidentyfikowanie potrzeb, a w drugiej kolejności, opracowanie całościowego planu pomocy Twojej rodzinie.

Jakie formy wsparcia oferujemy?

Konsultacja pierwszorazowa

Doradca Rodziny

Konsultacja z Doradcą Rodziny to początek, pierwszy krok na drodze rozwiązywania zaistniałych problemów lub trudności, z którymi trudno poradzić sobie samemu we własnym zakresie. Podzielenie się swoimi kłopotami, problemami pozwoli Ci spojrzeć na swój problem z innej, szerszej perspektywy. W rozmowie, możesz pozyskać inne spojrzenie i realne wsparcie w obszarze problemu, dyskomfortu lub pewnego deficytu, znaleźć drogę w kierunku rozwiązań. A co daje nam, naszym specjalistom? Opracowanie całościowego planu pomocy w Twojej sytuacji, zdiagnozowania problemu i ułożenia harmonogramu działań. Doradca wraz naszymi specjalistami opracuje dokładną ścieżkę rozwiązań, która zostanie Ci zaproponowana. Rozwiązań kompleksowych, przez które Cię przeprowadzi, wesprze i skoordynuje. Rolą Doradcy Rodziny jest zaopiekowanie się Tobą i Twoim problemem ”od wejścia do wyjścia”.

Wsparcie psychologiczne / terapeutyczne

To krótkoterminowa forma pomocy w sytuacji kryzysu życiowego. Trudno sprecyzować dokładnie wymaganą liczbę spotkań, z uwagi na szeroki zakres, różnorodność zagadnień i specyfikę pracy podyktowaną indywidualnymi potrzebami klientów. To forma wsparcia z której może skorzystać każdy, kto doświadcza trudnej i stresującej sytuacji życiowej, czuje się przeciążony wieloma zadaniami lub doświadcza problemów w adaptacji do zmian (np. przeprowadzki, narodzin dziecka, choroby). Wsparcie psychologiczne, aby było realną pomocą, wymaga od kilku do kilkunastu spotkań.  
Znajdziesz u nas wsparcie zarówno psychologów i psychoterapeutów pracujących z dorosłymi jak i z dziećmi.  

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu osobie poszkodowanej wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku, udzieleniu potrzebnych informacji. Jest skoncentrowana na konkretnym problemie, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Jest adresowana zarówno do dzieci oraz młodzieży, jak i osób dorosłych, które znalazły się w trudnej sytuacji takiej jak: przemoc fizyczna lub psychiczna, śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, myśli samobójcze, nagła utrata pracy, trudności w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Interwencja kryzysowa to rozpoznanie i zdefiniowanie problemu, który był przyczyną wystąpienia kryzysu. Koncentruje się na zapewnieniu poszkodowanej osobie bezpieczeństwa  w postaci wsparcia i poszukania możliwości udzielenia realnej pomocy, by umożliwić wyjście z sytuacji kryzysowej. Pomoc w tym obszarze polega w ułożeniu racjonalnego planu, który pomoże poszkodowanemu poradzić sobie z problemem i zaplanować działania na przyszłość oraz pomaga wdrożyć ten plan w życie.

Mediacja rodzinna

Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Sprawy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe, sprawy pomiędzy rodzicami a dziećmi, relacji z dziadkami.

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania, na podstawie postanowienia sądu. W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron i każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Po otrzymaniu postanowienia sądu lub wniosku strony o przeprowadzenie mediacji, mediator (często telefonicznie) kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania. Pierwsze spotkania stron odbywają się indywidualnie z mediatorem, który wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.

Następnie mediator umawia pierwsze wspólne posiedzenie stron. Mediacja jest poufna. Jej przebieg i stanowiska stron nie może być przedmiotem dowodzenia w dalszej części postępowania sądowego. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Strony w każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji.

Wsparcie prawne

Wiele sytuacji życiowych i rodzinnych wymaga pomocy prawnej. Szczególnie dotyczy to tematów związanych z rozwodem / rozstaniem, uregulowaniem kontaktów i opieki nad dzieckiem, alimentów, spraw spadkowych, kredytowych, majątkowych, umieszczeniem dziecka w ośrodku wychowawczym, ubezwłasnowolnieniem, pierwszego konfliktu z prawem Twojego dziecka, egzekucji komorniczej, utraty pracy. Kryzysy psychiczne często związane są właśnie z kłopotami prawnymi, nieznajomością przepisów prawnych, procedur, ze strachem jak poruszać się w tym nieprzyjaznym i nieznanym świecie. Od tego jest prawnik, który wskaże konkretne rozwiązania prawne, przeprowadzi przez skomplikowane procedury, zastąpi Cię przed urzędami, organami, instytucjami państwowymi.

Terapia somatyczna

Terapia przez ciało metodą Somatic Experiencing

Być może są sytuacje, w których z łatwością przychodzi Ci zrozumienie tego co przeżywasz – ale to rozumienie nie przynosi ulgi i realnej zmiany. Dzieje się tak dlatego, że umysł jest połączony z emocjami i ciałem – to dzięki ciału czujemy, co się z nami dzieje. Aby pojawiła się zmiana, trzeba zejść głębiej – właśnie do ciała, emocji i pobudzenia układu nerwowego. Terapia traumy Somatic Experiencing pozwala na uwolnienie energii zatrzymanej w ciele w trakcie trudnego doświadczenia i dopełnienie zablokowanej reakcji walki lub ucieczki.

Analiza Więzi Prenatalnej

Krótkoterminowa metoda wsparcia dla kobiet w ciąży

Analiza Więzi Prenatalnej jest formą wsparcia dla kobiet w ciąży stworzoną w latach ’90 przez dwóch węgierskich psychoanalityków – psychologa J. Raffai i psychiatrę G. Hidas’a. Jej głównym celem jest nawiązanie i podtrzymanie głębokiej, przedurodzeniowej więzi pomiędzy matką a dzieckiem, a także przygotowanie się do porodu – tak, aby był on możliwie dobry i bezpieczny (dotyczy to zarówno porodów siłami natury, jak i cesarskiego cięcia). W pracy Analizą Więzi Prenatalnej chodzi przede wszystkim o oddzielenie historii matki od rozwijającego się w niej dziecka tak, aby dziecko mogło stworzyć własne granice swojego ciała i poczuć się psychicznie odrębne od matki. Wówczas dziecko może lepiej się rozwijać na poziomie fizycznym i emocjonalnym, a kobieta stawać się jego matką. Kontakt pomiędzy matką a dzieckiem podczas Analizy Więzi Prenatalnej odbywa się w pogłębionej relaksacji, najczęściej w pozycji leżącej lub półleżącej.

Kiedy najlepiej się zgłosić?
Możliwie wcześnie lub nawet przed zajściem w ciąże (szczególnie, gdy kobieta jest po poronieniach).

Analiza Więzi Prenatalnej może być szczególnie pomocna dla kobiet, które:
– Doświadczają nadmiernego lęku o dziecko, o jego zdrowie, rozwój
– Mają trudności w odczuwaniu dziecka na poziomie fizycznym, psychicznym
– Są w ciążach zagrożonych, pod dużą kontrolą medyczną
– Są po poronieniach, traumatycznych porodach (siłami natury i cesarskim cięciu),
przedwczesnych porodach, zapłodnieniu in-vitro, długich staraniach o dziecko
– Doświadczają niepokojącego lęku związanego z porodem i okresem po urodzeniu dziecka
– Obawiają się podjęcia nowej roli – roli mamy
– Cierpiały wcześniej na depresję
– Pragną pogłębić więź z dzieckiem już na etapie prenatalnym

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy szkolenia oraz warsztaty
dla osób i rodzin w kryzysie

Oferujemy szkolenia oraz warsztaty dla osób i rodzin w kryzysie

Zapisz się do naszego newslettera

Polub nas
Strona główna » Oferta
Scroll to Top